Privacy Policy

1 Privacyverklaring Care4Minds
Care4Minds hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze
privacyverklaring.

Sasja Duijff, h.o.d.n. Care4Minds, gevestigd aan Griffensteijnselaan 67, 3703AD Zeist,
Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72735902, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.care4minds.org
Griffensteijnselaan 67
3703AD Zeist
+31 06 57738487

Uw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens
vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden, zorgvuldig onderzoek te doen, een
assessment uit te voeren en/ of een rapportage op te stellen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Care4Minds verwerkt uw persoonsgegevens doordat:
a. u gebruik maakt van onze diensten, of
b. u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, of
c. u de gegevens zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals
contactgegevens of andere persoonsgegevens met uw toestemming worden
opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Care4Minds verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid;
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
– burgerservicenummer (BSN).

2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Care4Minds verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst;
– de declaratie voor verrichte diensten;
– het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie
waar u zelf om heeft gevraagd;
– het verbeteren van de praktijkwebsite;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– voor wetenschappelijk onderzoek; pas na informed consent van de betrokkene.
– als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Grondslagen voor verwerking
Care4Minds verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende grondslag:
a) toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden
ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking
op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b) uitvoering van, of met het oog op het sluiten van een geneeskundige
behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de
zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c) een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch
dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d) een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het
uitnodigen voor een bijeenkomst.

Het inschakelen van dienstverleners (verwerkers)
Care4Minds kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)
inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Care4Minds persoonsgegevens
verwerken. Care4Minds sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan
de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte
Care4Minds geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Care4Minds
ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven
dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van
passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

3 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Care4Minds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren in beginsel de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
a) medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b) (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.
Geheimhouding en het delen van persoonsgegevens met derden

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht.
Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere
gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te
verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze
informatieverstrekking met u te bespreken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voor haar website gebruikt Care4Minds alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Care4Minds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@care4minds.org.
Care4Minds probeert een klacht naar tevredenheid op te lossen maar wijst erop dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons

4 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij in dat geval u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten
uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn
gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere
reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan
oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een
volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de
mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter
benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers
of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Care4Minds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via
info@care4minds.org.

Wijzigingen privacyverklaring
Care4Minds kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van
privacyverklaring wordt op de website van Carte4Minds gepubliceerd. Het is verstandig deze
privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Care4Minds
Dr. Sasja N. Duijff, GZ-psycholoog (BIG), IMH-specialist (DAIMH) & Mindfulness trainer (cat 1.
VMBN)
NIP lidmaatschap: 229698
Zorgverlenerscode: 94104876
AGB code praktijk: 94064305
Gezondheidszorgpsycholoog BIG registratienummer: 49916628825
Contactgegevens
p/a Griffensteijnselaan 67
3703AD Zeist
Email: info@care4minds.org
Tel: 06-57738487